۰۲
مرداد

جناب آقای ثقفی

از همکاری شما بابت تعهد به بندهای قراردادی و همچنین همراهی تا اخذ تاییدیه های لازم ممنونم.